1. خانه
 2. دکتر ها
 3. امیررضا افتخار افضلی

“امیررضا افتخار افضلی” موقعیت ها

دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنج شنبه, شنبه, یکشنبه

درباره ی ما “امیررضا افتخار افضلی”

رواندرمانگر تحلیلی

خدمات ارائه شده

روانكاو 10 خدمات
مسائل مربوط به رابطه
عزت نفس
اعتماد به نفس
روابط بین فردی
همجنس گرایی
دوجنس گرایی
لزبین
+LGBTQ
مسائل مرتبط با حیطه مردان
مسائل مرتبط به حیطه زنان

تجربه

 • ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﻮﯾﺸﯽ ﻓﺸﺮﺩﻩ (ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ) 
 • ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭ (ﺩﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﺁﺗﺶ ﭘﻮﺭ) 
 • ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻭﺝ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ (ﺩﮐﺘﺮ ﻋﺬﺭﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ)
 • ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ (ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﯼ) 
 • ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ (ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﯼ)
 • ﺩﻭﺭﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ (ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻮﺳﻮﯼ)
 • ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺫﻫﻨﯽ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ (ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﻨﺒﺮﯼ)
 • ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺫﻫﻨﯽ ﺳﺎﺯﯼ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ (ﺩﮐﺘﺮ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮﯼ)
 • ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺫﻫﻨﯽ ﺳﺎﺯﯼ (ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﯼ)
 • ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺪﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ (TFP) (ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺮﺯﯾﻦ ﺭﺿﺎﻋﯽ)
 • ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺪﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ (TFP) (ﺩﮐﺘﺮ ﻫﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻗﯽ)
 • ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺪﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ (TFP) (ﺭﺿﺎ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ)
 • ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻭﺝ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ (ﺩﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎ ﻣﻘﺪﻡ)
 • ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺪﺭﻣﺎﻥ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ (ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺮﺯﯾﻦ ﺭﺿﺎﻋﯽ)
 • مدرس دانشگاه تحت نظارت سوپروایزر

تخصص ها

زبان ها

مقالات

هنوز هیچ مقاله ای ارسال نشده است.
 • اشتراک گذاری پروفایل: