1. خانه
 2. دکتر ها
 3. محمدهادی دهرویه
محمدهادی دهرویه محمدهادی دهرویه

محمدهادی دهرویه

 • هزینه هر جلسه مشاوره: $40
 • 0 بازخورد

“محمدهادی دهرویه” موقعیت ها

دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنج شنبه, شنبه, یکشنبه

درباره ی ما “محمدهادی دهرویه”

رواندرمانگر تحلیلی

خدمات ارائه شده

روانكاو 10 خدمات
مهارت مقابله ای
مسائل مربوط به رابطه
عزت نفس
اعتماد به نفس
روابط بین فردی
همجنس گرایی
تروما و PTSD
خیانت
مسائل مرتبط با حیطه مردان
مسائل مرتبط به حیطه زنان

تجربه

 • ﺁﻣﻮﺯﺵ ISTDPﺍﺯ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ - ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪﯼ ﺭﺿﺎ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ - 120ﺳﺎﻋﺖ 
 • ﻣﻨﺘﺎﻟﯿﺰﯾﺸﻦ- ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺗﻮﮐﻠﯿﺎﻥ - 60ﺳﺎﻋﺖ 
 • TFP- ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺗﻮﮐﻠﯿﺎﻥ - 60ﺳﺎﻋﺖ 
 • ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺭﻭﺍﻧﮑﺎﻭﯼ ﺗﺮﻡ 1، 2ﻭ 3- ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ- 180ﺳﺎﻋﺖ 
 • ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻡ ﻫﺎﯼ ﺩﻓﺎﻋﯽ- ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ- 60ﺳﺎﻋﺖ 
 • STIPO- ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ- 36ﺳﺎﻋﺖ 
 • SWAP- ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪﯼ ﺭﺿﺎ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ- 24ﺳﺎﻋﺖ 
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ- 36ﺳﺎﻋﺖ 
 • ﻓﺮﻭﯾﺪ ﺧﻮﺍﻧﯽ- ﺩﮐﺘﺮ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ- 120ﺳﺎﻋﺖ 
 • ISTDPﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺷﮑﻨﺪﻩ- ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺁﻟﻦ ﻋﺒﺎﺱ- 12ﺳﺎﻋﺖ

تحصیلات

 • روانشناسی بوعلی سینا همدان
 • روانشناسی عمومی علوم تحقیقات
 • روانشناسی عمومی آزاد واحد رودهن

تخصص ها

زبان ها

مقالات

هنوز هیچ مقاله ای ارسال نشده است.
 • اشتراک گذاری پروفایل: