1. خانه
 2. آنلی تراپی
نوبت دهی آنلاین در آنلی تراپی

همراهی آنلاین و قدرتمند برای روزهای شما

 
Image title

Molecular Testing & Oncology

Our comprehensive and highly sensitive and specific range of tests can detect genetic alterations that drive tumor growth in all types of cancer. We are highly experienced in characterizing mechanisms of action of targeted therapies, particularly against epidermal growth factor receptor (EGFR), as well as other tyrosine kinase inhibitors. We perform:

 • Mutation analysis in tumor tissue and blood
 • Gene amplification and translocation testing
 • Immunohistochemistry (IHC)
 • Gene expression
Image title

Histology

Our SANAS accredited histology laboratory offers a diagnostic service to both the private and public sectors. Our large team of anatomical pathologists, technologists and technicians, with vast amounts of experience offers a diagnostic and consultative service on a number of tissue samples including biopsies and resection specimens.

 • Immunocytochemistry
 • Immunofluorescence
 • Electron Microscopy
 • Neuropathology
Image title

General Diagnostic Tests

We are an industry leader in ensuring exceptional quality testing in our state-of-the-art facilities. Diagnostic tests are used to detect, confirm, or rule out the presence of a disease or medical condition. They can be used to screen for certain conditions in people who are at increased risk; to evaluate the effects of treatment; or to monitor disease progression.

 • Complete blood counts
 • Anticoagulant Therapy Monitoring
 • Blood Chemistry Analyses
 • Therapeutic drug monitoring
Image title

Naturopathic Tests

We will perform both standard and specialized naturopathic lab tests as part of the assessment process. Naturopathic doctors can order many of the same diagnostic tests as your family physician, such as blood work, stool, urine, and saliva testing. We can also perform an H Pylori Breath Test, Stool Ova and Parasite testing.

 • Mutation analysis in tumor tissue and blood
 • Gene amplification and translocation testing
 • Immunohistochemistry (IHC)
 • Gene expression
Image title

Genetic Tests

Genes are DNA instructions that we all inherit from our parents. Different “mistakes” in our genes, called mutations, can cause different diseases. Some of these diseases are rare, like cystic fibrosis or Huntington’s disease, others are common, like cancer. Genetic tests can be used to confirm the diagnosis or give you information about possible development of a disease.

 • PCR
 • DNA Sequencing
 • Cytogenetics (Karyotyping and FISH)
 • Microarrays
Image title

Cytology

Aside from tissue biopsy, cytology serves as an indispensable tool in screening and diagnosing cancer. In this technique, a cytological material is obtained from the patient, spread onto glass slides for microscopic examination, stained, screened for abnormalities and assessed prior to the issuance of a final report.

 • Gynaecological Cytology
 • Non-Gynaecological Cytology
 • Fine Needle Aspiration Cytology
 • BAL Differential Cell Count
Image title

Molecular Testing & Oncology

Our comprehensive and highly sensitive and specific range of tests can detect genetic alterations that drive tumor growth in all types of cancer. We are highly experienced in characterizing mechanisms of action of targeted therapies, particularly against epidermal growth factor receptor (EGFR), as well as other tyrosine kinase inhibitors. We perform:

 • Mutation analysis in tumor tissue and blood
 • Gene amplification and translocation testing
 • Immunohistochemistry (IHC)
 • Gene expression
Image title

Histology

Our SANAS accredited histology laboratory offers a diagnostic service to both the private and public sectors. Our large team of anatomical pathologists, technologists and technicians, with vast amounts of experience offers a diagnostic and consultative service on a number of tissue samples including biopsies and resection specimens.

 • Immunocytochemistry
 • Immunofluorescence
 • Electron Microscopy
 • Neuropathology
Image title

General Diagnostic Tests

We are an industry leader in ensuring exceptional quality testing in our state-of-the-art facilities. Diagnostic tests are used to detect, confirm, or rule out the presence of a disease or medical condition. They can be used to screen for certain conditions in people who are at increased risk; to evaluate the effects of treatment; or to monitor disease progression.

 • Complete blood counts
 • Anticoagulant Therapy Monitoring
 • Blood Chemistry Analyses
 • Therapeutic drug monitoring
Image title

Naturopatic Tests

We will perform both standard and specialized naturopathic lab tests as part of the assessment process. Naturopathic doctors can order many of the same diagnostic tests as your family physician, such as blood work, stool, urine, and saliva testing. We can also perform an H Pylori Breath Test, Stool Ova and Parasite testing.

 • Gastrointestinal Testing
 • Laboratory Tests on Hormonal Levels
 • Cardiovascular Lab Tests
 • Toxins & Pollutant Testing
Image title

Genetic Tests

Genes are DNA instructions that we all inherit from our parents. Different “mistakes” in our genes, called mutations, can cause different diseases. Some of these diseases are rare, like cystic fibrosis or Huntington’s disease, others are common, like cancer. Genetic tests can be used to confirm the diagnosis or give you information about possible development of a disease.

 • PCR
 • DNA Sequencing
 • Cytogenetics (Karyotyping and FISH)
 • Microarrays
Image title

Cytology

Aside from tissue biopsy, cytology serves as an indispensable tool in screening and diagnosing cancer. In this technique, a cytological material is obtained from the patient, spread onto glass slides for microscopic examination, stained, screened for abnormalities and assessed prior to the issuance of a final report.

 • Gynaecological Cytology
 • Non-Gynaecological Cytology
 • Fine Needle Aspiration Cytology
 • BAL Differential Cell Count
 
Image title

Molecular Testing & Oncology

Our comprehensive and highly sensitive and specific range of tests can detect genetic alterations that drive tumor growth in all types of cancer. We are highly experienced in characterizing mechanisms of action of targeted therapies, particularly against epidermal growth factor receptor (EGFR), as well as other tyrosine kinase inhibitors. We perform:

 • Mutation analysis in tumor tissue and blood
 • Gene amplification and translocation testing
 • Immunohistochemistry (IHC)
 • Gene expression
Image title

Histology

Our SANAS accredited histology laboratory offers a diagnostic service to both the private and public sectors. Our large team of anatomical pathologists, technologists and technicians, with vast amounts of experience offers a diagnostic and consultative service on a number of tissue samples including biopsies and resection specimens.

 • Immunocytochemistry
 • Immunofluorescence
 • Electron Microscopy
 • Neuropathology
Image title

General Diagnostic Tests

We are an industry leader in ensuring exceptional quality testing in our state-of-the-art facilities. Diagnostic tests are used to detect, confirm, or rule out the presence of a disease or medical condition. They can be used to screen for certain conditions in people who are at increased risk; to evaluate the effects of treatment; or to monitor disease progression.

 • Complete blood counts
 • Anticoagulant Therapy Monitoring
 • Blood Chemistry Analyses
 • Therapeutic drug monitoring
Image title

Naturopathic Tests

We will perform both standard and specialized naturopathic lab tests as part of the assessment process. Naturopathic doctors can order many of the same diagnostic tests as your family physician, such as blood work, stool, urine, and saliva testing. We can also perform an H Pylori Breath Test, Stool Ova and Parasite testing.

 • Mutation analysis in tumor tissue and blood
 • Gene amplification and translocation testing
 • Immunohistochemistry (IHC)
 • Gene expression
Image title

Genetic Tests

Genes are DNA instructions that we all inherit from our parents. Different “mistakes” in our genes, called mutations, can cause different diseases. Some of these diseases are rare, like cystic fibrosis or Huntington’s disease, others are common, like cancer. Genetic tests can be used to confirm the diagnosis or give you information about possible development of a disease.

 • PCR
 • DNA Sequencing
 • Cytogenetics (Karyotyping and FISH)
 • Microarrays
Image title

Cytology

Aside from tissue biopsy, cytology serves as an indispensable tool in screening and diagnosing cancer. In this technique, a cytological material is obtained from the patient, spread onto glass slides for microscopic examination, stained, screened for abnormalities and assessed prior to the issuance of a final report.

 • Gynaecological Cytology
 • Non-Gynaecological Cytology
 • Fine Needle Aspiration Cytology
 • BAL Differential Cell Count
Image title

Molecular Testing & Oncology

Our comprehensive and highly sensitive and specific range of tests can detect genetic alterations that drive tumor growth in all types of cancer. We are highly experienced in characterizing mechanisms of action of targeted therapies, particularly against epidermal growth factor receptor (EGFR), as well as other tyrosine kinase inhibitors. We perform:

 • Mutation analysis in tumor tissue and blood
 • Gene amplification and translocation testing
 • Immunohistochemistry (IHC)
 • Gene expression
Image title

Histology

Our SANAS accredited histology laboratory offers a diagnostic service to both the private and public sectors. Our large team of anatomical pathologists, technologists and technicians, with vast amounts of experience offers a diagnostic and consultative service on a number of tissue samples including biopsies and resection specimens.

 • Immunocytochemistry
 • Immunofluorescence
 • Electron Microscopy
 • Neuropathology
Image title

General Diagnostic Tests

We are an industry leader in ensuring exceptional quality testing in our state-of-the-art facilities. Diagnostic tests are used to detect, confirm, or rule out the presence of a disease or medical condition. They can be used to screen for certain conditions in people who are at increased risk; to evaluate the effects of treatment; or to monitor disease progression.

 • Complete blood counts
 • Anticoagulant Therapy Monitoring
 • Blood Chemistry Analyses
 • Therapeutic drug monitoring
Image title

Naturopatic Tests

We will perform both standard and specialized naturopathic lab tests as part of the assessment process. Naturopathic doctors can order many of the same diagnostic tests as your family physician, such as blood work, stool, urine, and saliva testing. We can also perform an H Pylori Breath Test, Stool Ova and Parasite testing.

 • Gastrointestinal Testing
 • Laboratory Tests on Hormonal Levels
 • Cardiovascular Lab Tests
 • Toxins & Pollutant Testing
Image title

Genetic Tests

Genes are DNA instructions that we all inherit from our parents. Different “mistakes” in our genes, called mutations, can cause different diseases. Some of these diseases are rare, like cystic fibrosis or Huntington’s disease, others are common, like cancer. Genetic tests can be used to confirm the diagnosis or give you information about possible development of a disease.

 • PCR
 • DNA Sequencing
 • Cytogenetics (Karyotyping and FISH)
 • Microarrays
Image title

Cytology

Aside from tissue biopsy, cytology serves as an indispensable tool in screening and diagnosing cancer. In this technique, a cytological material is obtained from the patient, spread onto glass slides for microscopic examination, stained, screened for abnormalities and assessed prior to the issuance of a final report.

 • Gynaecological Cytology
 • Non-Gynaecological Cytology
 • Fine Needle Aspiration Cytology
 • BAL Differential Cell Count
 
Image title

Molecular Testing & Oncology

Our comprehensive and highly sensitive and specific range of tests can detect genetic alterations that drive tumor growth in all types of cancer. We are highly experienced in characterizing mechanisms of action of targeted therapies, particularly against epidermal growth factor receptor (EGFR), as well as other tyrosine kinase inhibitors. We perform:

 • Mutation analysis in tumor tissue and blood
 • Gene amplification and translocation testing
 • Immunohistochemistry (IHC)
 • Gene expression
Image title

Histology

Our SANAS accredited histology laboratory offers a diagnostic service to both the private and public sectors. Our large team of anatomical pathologists, technologists and technicians, with vast amounts of experience offers a diagnostic and consultative service on a number of tissue samples including biopsies and resection specimens.

 • Immunocytochemistry
 • Immunofluorescence
 • Electron Microscopy
 • Neuropathology
Image title

General Diagnostic Tests

We are an industry leader in ensuring exceptional quality testing in our state-of-the-art facilities. Diagnostic tests are used to detect, confirm, or rule out the presence of a disease or medical condition. They can be used to screen for certain conditions in people who are at increased risk; to evaluate the effects of treatment; or to monitor disease progression.

 • Complete blood counts
 • Anticoagulant Therapy Monitoring
 • Blood Chemistry Analyses
 • Therapeutic drug monitoring
Image title

Naturopathic Tests

We will perform both standard and specialized naturopathic lab tests as part of the assessment process. Naturopathic doctors can order many of the same diagnostic tests as your family physician, such as blood work, stool, urine, and saliva testing. We can also perform an H Pylori Breath Test, Stool Ova and Parasite testing.

 • Mutation analysis in tumor tissue and blood
 • Gene amplification and translocation testing
 • Immunohistochemistry (IHC)
 • Gene expression
Image title

Genetic Tests

Genes are DNA instructions that we all inherit from our parents. Different “mistakes” in our genes, called mutations, can cause different diseases. Some of these diseases are rare, like cystic fibrosis or Huntington’s disease, others are common, like cancer. Genetic tests can be used to confirm the diagnosis or give you information about possible development of a disease.

 • PCR
 • DNA Sequencing
 • Cytogenetics (Karyotyping and FISH)
 • Microarrays
Image title

Cytology

Aside from tissue biopsy, cytology serves as an indispensable tool in screening and diagnosing cancer. In this technique, a cytological material is obtained from the patient, spread onto glass slides for microscopic examination, stained, screened for abnormalities and assessed prior to the issuance of a final report.

 • Gynaecological Cytology
 • Non-Gynaecological Cytology
 • Fine Needle Aspiration Cytology
 • BAL Differential Cell Count
Image title

Molecular Testing & Oncology

Our comprehensive and highly sensitive and specific range of tests can detect genetic alterations that drive tumor growth in all types of cancer. We are highly experienced in characterizing mechanisms of action of targeted therapies, particularly against epidermal growth factor receptor (EGFR), as well as other tyrosine kinase inhibitors. We perform:

 • Mutation analysis in tumor tissue and blood
 • Gene amplification and translocation testing
 • Immunohistochemistry (IHC)
 • Gene expression
Image title

Histology

Our SANAS accredited histology laboratory offers a diagnostic service to both the private and public sectors. Our large team of anatomical pathologists, technologists and technicians, with vast amounts of experience offers a diagnostic and consultative service on a number of tissue samples including biopsies and resection specimens.

 • Immunocytochemistry
 • Immunofluorescence
 • Electron Microscopy
 • Neuropathology
Image title

General Diagnostic Tests

We are an industry leader in ensuring exceptional quality testing in our state-of-the-art facilities. Diagnostic tests are used to detect, confirm, or rule out the presence of a disease or medical condition. They can be used to screen for certain conditions in people who are at increased risk; to evaluate the effects of treatment; or to monitor disease progression.

 • Complete blood counts
 • Anticoagulant Therapy Monitoring
 • Blood Chemistry Analyses
 • Therapeutic drug monitoring
Image title

Naturopatic Tests

We will perform both standard and specialized naturopathic lab tests as part of the assessment process. Naturopathic doctors can order many of the same diagnostic tests as your family physician, such as blood work, stool, urine, and saliva testing. We can also perform an H Pylori Breath Test, Stool Ova and Parasite testing.

 • Gastrointestinal Testing
 • Laboratory Tests on Hormonal Levels
 • Cardiovascular Lab Tests
 • Toxins & Pollutant Testing
Image title

Genetic Tests

Genes are DNA instructions that we all inherit from our parents. Different “mistakes” in our genes, called mutations, can cause different diseases. Some of these diseases are rare, like cystic fibrosis or Huntington’s disease, others are common, like cancer. Genetic tests can be used to confirm the diagnosis or give you information about possible development of a disease.

 • PCR
 • DNA Sequencing
 • Cytogenetics (Karyotyping and FISH)
 • Microarrays
Image title

Cytology

Aside from tissue biopsy, cytology serves as an indispensable tool in screening and diagnosing cancer. In this technique, a cytological material is obtained from the patient, spread onto glass slides for microscopic examination, stained, screened for abnormalities and assessed prior to the issuance of a final report.

 • Gynaecological Cytology
 • Non-Gynaecological Cytology
 • Fine Needle Aspiration Cytology
 • BAL Differential Cell Count
 
Image title

Molecular Testing & Oncology

Our comprehensive and highly sensitive and specific range of tests can detect genetic alterations that drive tumor growth in all types of cancer. We are highly experienced in characterizing mechanisms of action of targeted therapies, particularly against epidermal growth factor receptor (EGFR), as well as other tyrosine kinase inhibitors. We perform:

 • Mutation analysis in tumor tissue and blood
 • Gene amplification and translocation testing
 • Immunohistochemistry (IHC)
 • Gene expression
Image title

Histology

Our SANAS accredited histology laboratory offers a diagnostic service to both the private and public sectors. Our large team of anatomical pathologists, technologists and technicians, with vast amounts of experience offers a diagnostic and consultative service on a number of tissue samples including biopsies and resection specimens.

 • Immunocytochemistry
 • Immunofluorescence
 • Electron Microscopy
 • Neuropathology
Image title

General Diagnostic Tests

We are an industry leader in ensuring exceptional quality testing in our state-of-the-art facilities. Diagnostic tests are used to detect, confirm, or rule out the presence of a disease or medical condition. They can be used to screen for certain conditions in people who are at increased risk; to evaluate the effects of treatment; or to monitor disease progression.

 • Complete blood counts
 • Anticoagulant Therapy Monitoring
 • Blood Chemistry Analyses
 • Therapeutic drug monitoring
Image title

Naturopathic Tests

We will perform both standard and specialized naturopathic lab tests as part of the assessment process. Naturopathic doctors can order many of the same diagnostic tests as your family physician, such as blood work, stool, urine, and saliva testing. We can also perform an H Pylori Breath Test, Stool Ova and Parasite testing.

 • Mutation analysis in tumor tissue and blood
 • Gene amplification and translocation testing
 • Immunohistochemistry (IHC)
 • Gene expression
Image title

Genetic Tests

Genes are DNA instructions that we all inherit from our parents. Different “mistakes” in our genes, called mutations, can cause different diseases. Some of these diseases are rare, like cystic fibrosis or Huntington’s disease, others are common, like cancer. Genetic tests can be used to confirm the diagnosis or give you information about possible development of a disease.

 • PCR
 • DNA Sequencing
 • Cytogenetics (Karyotyping and FISH)
 • Microarrays
Image title

Cytology

Aside from tissue biopsy, cytology serves as an indispensable tool in screening and diagnosing cancer. In this technique, a cytological material is obtained from the patient, spread onto glass slides for microscopic examination, stained, screened for abnormalities and assessed prior to the issuance of a final report.

 • Gynaecological Cytology
 • Non-Gynaecological Cytology
 • Fine Needle Aspiration Cytology
 • BAL Differential Cell Count
Image title

Molecular Testing & Oncology

Our comprehensive and highly sensitive and specific range of tests can detect genetic alterations that drive tumor growth in all types of cancer. We are highly experienced in characterizing mechanisms of action of targeted therapies, particularly against epidermal growth factor receptor (EGFR), as well as other tyrosine kinase inhibitors. We perform:

 • Mutation analysis in tumor tissue and blood
 • Gene amplification and translocation testing
 • Immunohistochemistry (IHC)
 • Gene expression
Image title

Histology

Our SANAS accredited histology laboratory offers a diagnostic service to both the private and public sectors. Our large team of anatomical pathologists, technologists and technicians, with vast amounts of experience offers a diagnostic and consultative service on a number of tissue samples including biopsies and resection specimens.

 • Immunocytochemistry
 • Immunofluorescence
 • Electron Microscopy
 • Neuropathology
Image title

General Diagnostic Tests

We are an industry leader in ensuring exceptional quality testing in our state-of-the-art facilities. Diagnostic tests are used to detect, confirm, or rule out the presence of a disease or medical condition. They can be used to screen for certain conditions in people who are at increased risk; to evaluate the effects of treatment; or to monitor disease progression.

 • Complete blood counts
 • Anticoagulant Therapy Monitoring
 • Blood Chemistry Analyses
 • Therapeutic drug monitoring
Image title

Naturopatic Tests

We will perform both standard and specialized naturopathic lab tests as part of the assessment process. Naturopathic doctors can order many of the same diagnostic tests as your family physician, such as blood work, stool, urine, and saliva testing. We can also perform an H Pylori Breath Test, Stool Ova and Parasite testing.

 • Gastrointestinal Testing
 • Laboratory Tests on Hormonal Levels
 • Cardiovascular Lab Tests
 • Toxins & Pollutant Testing
Image title

Genetic Tests

Genes are DNA instructions that we all inherit from our parents. Different “mistakes” in our genes, called mutations, can cause different diseases. Some of these diseases are rare, like cystic fibrosis or Huntington’s disease, others are common, like cancer. Genetic tests can be used to confirm the diagnosis or give you information about possible development of a disease.

 • PCR
 • DNA Sequencing
 • Cytogenetics (Karyotyping and FISH)
 • Microarrays
Image title

Cytology

Aside from tissue biopsy, cytology serves as an indispensable tool in screening and diagnosing cancer. In this technique, a cytological material is obtained from the patient, spread onto glass slides for microscopic examination, stained, screened for abnormalities and assessed prior to the issuance of a final report.

 • Gynaecological Cytology
 • Non-Gynaecological Cytology
 • Fine Needle Aspiration Cytology
 • BAL Differential Cell Count
مشاوره آنلی تراپی

خدمات نوبت دهی آنلاین در آنلی تراپی

با مشاوره آنلاین، از ناامیدی ، پوچی ، ندانستن و رنج
تا آرامش و لذت بردن از زندگی ، همراه شما هستیم!

خدمات هفتگی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

مشاوره آنلاین

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات درمانی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات نوبت دهی آنلاین در آنلی تراپی

با مشاوره آنلاین، از ناامیدی ، پوچی ، ندانستن و رنج
تا آرامش و لذت بردن از زندگی ، همراه شما هستیم!

متخصصان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

متخصصان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

متخصصان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید
سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
و با استفاده از طراحان گرافیک است.

متخصصان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

متخصصان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات نوبت دهی آنلاین در آنلی تراپی

با مشاوره آنلاین، از ناامیدی ، پوچی ، ندانستن و رنج
تا آرامش و لذت بردن از زندگی ، همراه شما هستیم!

150+

متخصص

20+

خدمات آنلاین

150+

رضایت مشتری